Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 161)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
16032021 Zmena uzatvorenia Zmluvy na dobu určitú Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad SR
0 €
1 Vyúčtovanie predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z reg. systému FPU do 31.5.2021 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Fond na podporu umenia
0 €
6100046618 Dohoda o úhrade dlhu formou splátok Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2800.68 €
21012021 Zmluva o poskytovaní služieb podľa §269 ods.2 Obchodneho zakoníka Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Poliklinika Sabinov, n.o.
5 €
2-69/2020 Zmena Rozsahu predmetu plnenia (cenová tabuľka) a Časový a vecný harmonogram plnenia na rok 2021 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
KRHZ-PO-VO-309-075/2020 Bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štávu v správe MV SR:hasičský automobil-cisternová automobilová striekačka Odb.:
Dod.:
65378 €
KRHZ-PO-VO-442-088/2020 Záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministrestva vnútra SR :súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Bajerovce
14359 €
20/37/010/234 Dohoda č. 20/37/010/234 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
20/37/012/504 Dohoda č. 20/37/012/504 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
26112020 Spracovanie osobných údajov-webová stránka Odb.:
Dod.:
261120-003 Zhotoviť dielo-webovú stránku zodpovedajúcu špecifikáciám uvedeným v prílohách tejto Zmluvy Odb.:
Dod.:
144 €
27112020 Poskytnutie mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SIM karty Odb.:
Dod.:
2-69/2020 Pristúpenie k Rámcovej dohode Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0 €
2020/128/2165 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 Odb.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dod.: Obec Bajerovce
4175 €
20/37/54X/8 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ, v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č.3, Opatrenie č. 1 Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
2671.98 €
15102020 Uzatvorenie Zmluvy o bežnom účte, Účet samosprávy Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0 €
20/37/012/218 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku, určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
0 €
20/37/010/66 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
0 €
6/POD-708/20 Poskytnutie dotácie na projekt "Zelená strecha a sadové úpravy Dom smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000 €
074PO220021 Zmena použitého systému financovania projekt Dom smútku Odb.: Pôdohospodárska platobná agentúra
Dod.: Obec Bajerovce
0 €

Zmluvy

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Utorok: nestránkový deň
Streda:

08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Štvrtok: nestránkový deň
Piatok:

08:00 - 12:00   

Oznamujeme, že v čase práceneschopnosti starostu obce zastupuje starostu zástupkyňa starostu obce p. Prihodová, kontakt v súrnych prípadoch na tel. čísle 0915892474.

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021