Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Uzatvorenie Zmluvy o bežnom účte, Účet samosprávy Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku, určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
0.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
0.00 €
Poskytnutie dotácie na projekt "Zelená strecha a sadové úpravy Dom smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Zmena použitého systému financovania projekt Dom smútku Odb.: Pôdohospodárska platobná agentúra
Dod.: Obec Bajerovce
0.00 €
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu-osobné motorové vozidlo Peugeot 207, kombi Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Najvyšší kontrolný úrad SR
11631.81 €
Zmena termínu splatnosti Termínovaného úveru Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
114981.09 €
Projekt "100 rokov DHZ Bajerovce" Odb.: Prešovský samosprávny kraj
Dod.: Obec Bajerovce
3700.00 €
Zhotovenie diela-stavby: Bezpečnostný systém v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MK hlas, s.r.o.
6888.91 €
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu-osobné motorové vozidlo Škoda Octávia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Krajská prokuratúra Prešov
0.00 €
Príspevok na dofinancovanie služieb v čase karanténnych opatrení Odb.: Nadácia TA3
Dod.: Obec Bajerovce
1000.00 €
Zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Environmentálny fond Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu dojednaným v tejto zmluve Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MAPA Slovakia Digital s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie prístupu k Dieku (vizualizácia katastra, územného plánu, inžinierskych cietí, a iné dáta na podklade digitálnych máp obce) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MAPA Slovakia Digital s.r.o.
300.00 €
Zmena článku IV. Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
0.00 €
Prenájom dobovej hasičskej techniky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: nezisková organizácia MICHALA STRENKA
100.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy (Hasičská zbrojnica)) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Grantový účet - dotácia prevencia kriminality Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenie prac. miesta u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)" Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
2180.88 €
Poskytnutie služby vydávania certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Poskytnutie úveru na predfinancovanie NFP súvisiaceho s realizáciou projektu "Dom smútku Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
118959.18 €
Poskytnutie finančných príspevkov: Obnova a zachovanie ľudových tradícií v obci Bajerovce Odb.: Fond na podporu umenia
Dod.: Obec Bajerovce
2000.00 €
Zabezpečenie a výkon menších obecných služieb pre obec Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
0.00 €
Aplikácia §10 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy (Dom smútku) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Výpožička zbierkových predmetov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Krajské múzeum v Prešove
0.00 €
Stavebný dozor - Dom smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mikuláš Maník-AGENTÚRA MM, s.r.o.
0.00 €
Práce pri amfiteátri Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Juraj Kormoš
0.00 €
Práce pri amfiteátri Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Peter Kormoš
0.00 €
Práce pri amfiteátri Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Kormoš
0.00 €
Poskytnutie finančných príspevkov: 24. ročník rusínskeho festivalu Odb.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Dod.: Obec Bajerovce
2000.00 €
Poskytnutie finančných príspevkov: Predstavenie umeleckého telesa PUĽS Odb.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Dod.: Obec Bajerovce
700.00 €
Poskytnutie finančných príspevkov: Predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča v obci Bajerovce Odb.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Dod.: Obec Bajerovce
500.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Prešovský samosprávny kraj
Dod.: Obec Bajerovce
1500.00 €
Nájom nebytových priestorov v budove súp. č. 114 a parkoviska Odb.: Albín ANGELOVIČ
Dod.: Obec Bajerovce
2259.00 €
Nájom nebytových priestorov v budove súp. č. 114 a parkoviska Odb.: RIMI-Security Bardejov s.r.o.
Dod.: Obec Bajerovce
625.00 €
Nájom nebytových priestorov v KD Odb.: Nadežda Palgutová
Dod.: Obec Bajerovce
20.00 €
Odohranie divadelného predstavenia: Faraóni Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča
550.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ Odb.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dod.: Obec Bajerovce
3000.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenie prac. miesta u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 2 §54 Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
8906.64 €
Vykonanie diela - stavba: "Hasičská zbrojnica Bajerovce" - hrubá stavba Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Albín Angelovič
36845.06 €
Peňažný dar-Žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu podpory umenia 2019 v rámci Mimoriadnej výzvy č. 1/2019 Odb.: Ján Sekerák
Dod.: Obec Bajerovce
500.00 €
Dodanie diela-služby externého riadenia projektu s názvom "Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce" v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
4400.00 €
Výkon stavebného dozoru - stavba: "Stavebná úprava Obecného úradu Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TDOZ s.r.o.
3180.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenie prac. miesta pre UoZ 50+ Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
1308.48 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie: "CYKLOTRASA BAJEROVCE - VISLANKA" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SAPAN s.r.o.
16200.00 €
Odohranie umeleckého programu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Poddukelský umelecký ľudový súbor
1200.00 €
Nájom nebytových priestorov v KD Odb.: VALALSKÁ VODA, občianske združenie
Dod.: Obec Bajerovce
20.00 €
Poskytnutie daru na podporu projektu "Cyklotrasa Bajerovce-Vislanka" Odb.: Nadácia Penta
Dod.: Obec Bajerovce
16200.00 €
Predaj a kúpa podielu 1/2 k celku nehnuteľností, LV č. 944 k. ú. Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
770.00 €
Bod 9. článku IV. Cena služby Rámcovej dohody č. Obc2-323/2016 o poskytovaní služieb úprava cien v prílohe č. 2 Rámcovej zmluvy Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Divadelné predstavenie z repertoáru DAD v rusínskom jazyku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča
640.00 €
Zámena nehnuteľností špecifikovaných v čl. I tejto zmluvy Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mária Príhodová
0.00 €
Odohranie umeleckého programu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Poddukelský umelecký ľudový súbor
1200.00 €
Zriadenie grantového účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Hasičská zbrojnica Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytnutie nenavrátneho finančného príspevku na projekt: Hasičská zbrojnica Bajerovce Odb.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Bajerovce
30000.00 €
Poskytnutie nenavrátneho finančného príspevku na projekt: Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce Odb.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dod.: Obec Bajerovce
150366.15 €
Zhotovenie stavebného diela - "Bajerovce, rekonštrukcia MK, KNC 426/41" Odb.: CBR s.r.o.
Dod.: Obec Bajerovce
14184.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na projetk: Dom smútku Odb.: Pôdohospodárska platobná agentúra
Dod.: Obec Bajerovce
118959.18 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: Bajerovce Horská obec II. Odb.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Dod.: Obec Bajerovce
3000.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: Vystúpenie PUĽS-u Odb.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Dod.: Obec Bajerovce
700.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: Ja rusyn byv, jem i budu Odb.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Dod.: Obec Bajerovce
2500.00 €
Spracovanie odborného posudku k Spráce o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mgr. Marián Buday
500.00 €
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
6995.79 €
Zriadenie grantového účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z ŽoNFPP Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK-materiálne vybavenie v kultúrnom dome Odb.: Prešovský samosprávny kraj
Dod.: Obec Bajerovce
1000.00 €
Vystúpenie speváckej skupiny na 23. ročníku rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Sestry Uhlárové
250.00 €
Ozvučovacie práce na 23. ročníku rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Rudolf Nálepa
450.00 €
Kamerové služby na 23. ročníku rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Pavol Žilka
200.00 €
Využívanie elektronických služieb Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Vypracovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: URBEKO s.r.o.
800.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dod.: Obec Bajerovce
11193.12 €
Výška nájmu-zmena výmery Odb.: BAJER AGRO spol. s r. o.
Dod.: Obec Bajerovce
67.92 €
Zámenna pozemkov parciel registra C KN č. 426/42 a 426/40 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Ľaš
0.00 €
Zhotovenie diela-stavba: Bezpečnostný systém v obci Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RIMI-Security Bardejov s.r.o.
93588.98 €
Zmena prílohy č. 2 a aktualizácia prílohy č. 3 k Rámcovej dohode Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok-projekt Dom smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
0.00 €
Ukončenie nájomnej zmluvy-ubytovanie pre vodičov SAD Prešov, a.s. v budove OcÚ Odb.: SAD Prešov, a.s.
Dod.: Obec Torysa
0.00 €
Úprava pozemku pred Obecným úradom Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Projekt "Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Prešov
5000.00 €
Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Dotácia MV SR 2017 na kamerový bezpečnostný systém Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Zhotovenie diela - stavba "Dom smútku Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
118959.18 €
Zhotovenie diela: Obnova kultúrneho domu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SLOVDACH, s.r.o.
139371.54 €
Architektonické služby pri zhotovení stavby Dom Smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mikuláš Maník-AGENTÚRA MM, s.r.o.
4800.00 €
Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby - Obnova kultúrneho domu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. VLADISLAV SLOSARČIK
3700.00 €
Zabezpečiť, spracovať, pripraviť podklady pri obstarávaní Návrhu ÚPN-O Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STANIM S. R. O.
400.00 €
Udržiavanie priaznivého stavu predmetu ochrany v prírodnej rezervácii ("PR Valalská voda") výrubom a odstraňovaním náletových drevín Odb.: Štátna ochrana prírody SR
Dod.: Obec Bajerovce
0.00 €
Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby - Hasičská zbrojnica Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. VLADISLAV SLOSARČIK
1800.00 €
Darujúci sa nahrádzajú darujúcimi Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Sekerák a ďalší
0.00 €
Zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, stavbe so súp. číslom 120 - Kultúrny dom a vyporiadanie podľa znaleckého posudku č. 79/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BAJER AGRO spol. s r. o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK -projekt Nehaňbju ša vera, za svoju krasnu reč Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Sanácia čiernej skládky v katastri obce Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Pri Jazere plus s.r.o.
50362.56 €
Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Environmentálny fondd Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Kosenie, vyžínanie a čistenie na verejných priestranstvách Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Michal Kormoš
28.36 €
Vodárenské práce, výmena záchodových mís a bojlera v budove bývalej ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Sekerák
60.00 €
Úprava terénu a kosenie v areáli amfiteátra v obce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Sekerák
35.00 €
Ozvučovacie služby 22. ročníka Rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Jarolin
300.00 €
Moderovanie 22. ročníka Rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. Ľudmila Vozárová
300.00 €
Vystúpenie na 22. ročníku Rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FS Jazero Rožkovany
200.00 €
Darovanie novovytvorenej parcely KNC 430/1 obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove-eparchiálna rada
0.00 €
Darovanie v katastrálnom území Bajerovce diely z parciel a novovytvorené parcely podľa GP č. 66/2016 v celosti svojich podielov Obci Bajerovcenovovytvorených parciel podľa GP č. 66/2016 Obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Juraj Kundrát a ďalší
0.00 €
Prenájom reklamnej plochy na akcii: 22. ročník rusínskeho festivalu Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Bajerovce
250.00 €
Príprava a realizácia projektu "Úprava pozemku pred obecným úradom Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
2500.00 €
Poskytnutie úveru bankou Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
18000.00 €
Zriadenie úverového účtu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Zmena zmluvy odsek 6.1 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
0.00 €
Realizácia divadelného predstavenia v Bajerovciach Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča
550.00 €
Zmena zmluvy bod 3 a 4 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: DEUS
0.00 €
Odovzdanie a zlikvidovanie odpadu v súlade s platnou legislatívou Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Bajerovce
0.00 €
Darovanie v katastrálnom území Bajerovce diely z parciel a novovytvorené parcely podľa GP č. 65/2016 v celosti svojich podielov Obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Sekerák a ďalší
0.00 €
Zhotovenie diela - ústredné vykurovanie v kultúrnom dome Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MEGASTAV-MG s.r.o.
14810.00 €
Sponzorský dar - 21. ročník festivalu v Bajerovciach Odb.: LiveNET Services s.r.o.
Dod.: Obec Bajerovce
300.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku "Ústredné vykurovanie v kultúrnom dome Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. František Škovran
250.00 €
Sponzorský dar - 21. ročník festivalu v Bajerovciach Odb.: SHELLAS spol. s r.o.
Dod.: Obec Bajerovce
200.00 €
Predavajúci predáva kupujúcim nehnuteľnosti a to pozemky C KN: parc. č. 159, záhrady o výmere 118 m2 a parc. č. 162/2, orná pôda o výmere 800 m2 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mgr. Michal Pjecha
268.08 €
Prenájom reklamnej plochy na akcii: "21. ročník rusínskeho festivalu" 21.8.2016 Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Bajerovce
100.00 €
Poskytnutie dotácie: projekt "Oprava ústredného kúrenia v KD Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2000.00 €
Vystúpenie projekt: KED JA STADYĽ PÍDU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FS Kečera Mgr. Eva Fáberová
190.00 €
Vystúpenie projekt: KED JA STADYĽ PÍDU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ĽH Verbunk Mgr. Anton Lazorík
500.00 €
Zmena zmluvy odsek 6.1 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
101861.81 €
Prenájom predmetov na výstavu-vojenská dobová technika pre projekt OŽIVME SPOMIENKY Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. Branislav Iľkovič
150.00 €
Poskytnutie grantu v zmysle otvoreného frantového programu KNMT na základe predloženého projektu OŽIVME SPOMIENKY Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Komunitná nadácia Modrá Torysa
900.00 €
Poskytnutie NFP na realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP, názov projetku: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
124925.93 €
Dodávka programového vybavenia -Evidencia hrobových miest Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
67.20 €
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ENVI -PAK, a. s. 3
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce, domény a webhostingu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: webex media s. r. o.
420.00 €
Zhotovenie diela - stavby: STAVEBNÁ ÚPRAVA OBECNÉHO ÚRADU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
140580.00 €
Poskytovanie služieb spojených so zberom a odvozom konunálneho odpadu, objemného odpadu prípadne stavebnéh odpadu a separovaného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie a realizácia vystúpenia Obč. združenia "Rusínsky holosy" na rusínskom folklórnom festivale - "KED JA STADYĹ PÍDU"U Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Občianske združenie Rusinsky holosy
400.00 €
Verejné obstarávanie na dodávateľa "Stavebná úprava Obecného úradu v Bajerovciach" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: I&Z Tender s.r.o.
890.00 €
Poskytnutie služieb externého manažmentu - implementácie projektu s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RamontBuilding s.r.o.
480.00 €
Verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa stavby: zákazka Modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: I&Z Tender s.r.o.
890.00 €
Krytie časov´ho nesúladu medzi príjmami a výdavkami Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
5000.00 €
Realizácia svetelno-technického merania po realizácii projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajeorvce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Národná energetická spoločnosť a. s.
2052.00 €
Zhotovenie diela - stavby "Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RIMI-Security Bardejov s.r.o.
112709.12 €
Oprava rigola okolo cesty, vybudovanie záchytného kanála Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
3550.00 €
zámena nehnuteľnosti - pozemkov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Macko
0.44 €
Odohranie umeleckého programu Návraty Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Poddukelský umelecký ľudový súbor
1000.00 €
Prenájom reklamnej plochy na akcii: 20. ročník rusínskeho festivalu Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Bajerovce
100.00 €
Proces verejného obstarávania na predmet zákazky:"Dodanie kamerového systému pre obec Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Molčan
800.00 €
Projektová dokumentácia - "Stavebná úprava časti priestorov bývalej zákldnej školy na zriadenie denného stacionára" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RG ATELIÉR, s.r.o.
3600.00 €
Architektonické služby pri zhotovení stavby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LAKATA s. r. o.
4000.00 €
Poskytovanie komunikačných, informačných a elektronických služieb Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: DEUS
0.00 €
Webová aplikácia Geosense Geoportal Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Geosense SK s.r.o.
400.00 €
Predaj a kúpa automobilu P-V3S M2 Odb.: Jozef Sitorňák
Dod.: Obec Bajerovce
2700.00 €
Obstaranie činností súvisiace so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s r. o.
996.00 €

Zmluvy

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Utorok: nestránkový deň
Streda:

08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Štvrtok: nestránkový deň
Piatok:

08:00 - 12:00   

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020